Huishoudelijk reglement en statuten

Huishoudelijk reglement.

De onderstaande tekst is een samenvatting van het huishoudelijk reglement zoals dat van toepassing is binnen onze vereniging.

De regels en afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt zijn gevat in een huishoudelijk reglement en moeten zorgen  voor een goede gang van zaken tussen leden onderling en tussen leden en niet leden. Het gehele huishoudelijk reglement bestaat uit vele regels en afspraken maar kunnen eigenlijk in drie basisregels worden samengevat:

1: Houd je aan de wet

2: Houd je aan de algemeen geldende fatsoensnormen

3: Gebruik je gezonde verstand.

Enkele van de belangrijkste afspraken worden hier onder genoemd:

Terrein en loods

Gebruik van drugs is verboden en alcohol dient te worden beperkt.

De bedrijfsvoering van onze huurbaas  mag niet worden gehinderd.

Eventuele schade aan eigendommen van onze huurbaas dienen door de veroorzaker te worden vergoed.

Houd het terrein netjes en laat geen eigendommen slingeren.

Laat i.v.m. ongedierte geen etenswaren slingeren.

De consumpties zijn niet gratis. Van de leden wordt verwacht dat zij, evenredig naar gebruik,  geld storten in de daarvoor bestemde geld pot.

Er zijn vereningsdagen, over het algemeen op zaterdag. De te verrichten werkzaamheden geschieden op eigen risico (behoudens de regels voortvloeiende uit de ARBO-wet).

Het gebruikte gereedschap en materiaal dient na gebruik weer te worden opgeruimd.

Evenementen: (Bivakreglement).

Op een evenement gelden de regels welke de organiserende partij aan ons oplegt.

Daarnaast gelden een aantal door ons zelf opgelegde regels:

Er mag geen sterke drank worden genuttigd.

Tijdens publiekstijden mag er geen alcohol worden gedronken.

Het gebruik van wapens mag niet geschieden onder invloed van alcohol en/of  drugs. Het bestuur zal hier tegen optreden indien het vermoeden bestaat dat deze regel wordt geschonden.

De wegen- en verkeerswet is te allen tijde geldig. Ook wat betreft het wettig toestaande  promillage alcohol.  Algemeen: Alcohol en het besturen van een voertuig gaan niet samen.

Afhankelijk van het evenement, het aantal voertuigen en bijzondere omstandigheden worden de leden ingedeeld in groepen of krijgen een bepaalde taak. Hoewel het bestuur van de Spreewalders (VLGH) de eindverantwoordelijkheid heeft, hebben ook de groepscommandanten hun verantwoordelijkheid tijdens de evenementen. De opdracht van de “meerdere” dient tijdens het re-enenacten te worden uitgevoerd.

Tijdens evenementen dient een correct uniform gedragen te worden en dienen de gewoonten en gebruiken van de uit te beelden militairen te worden nageleefd.

Wapens:

De vereniging VLGH heeft een ontheffing Wet wapens en munitie (OWM 1630-1). Deze ontheffing geeft de Spreewalders (VLGH) het recht om wapens te voeren voor re-enactmentdoeleinden. De wapens zijn eigendom van de vereniging. Het gaat hierbij om onklaar gemaakte  (knal-)wapens, uitsluitend geschikt voor het vuren van oefenmunitie (blanks)  en deco wapens (geheel onklaar).

De vereniging heeft het recht om aan haar leden een gebruiksrecht van de wapens toe te kennen.

De voorwaarden voor dit gebruiksrecht zijn:

*Lidmaatschap VLGH

*Ouder zijn dan 18 jaar

*Volgen van instructielessen voor gebruik knal-wapens.

*Het kennen van de regels betreffende het gebruik en                                   veiligheidseisen.

*Beschikbaarheid van een wapen.

De voorwaarden die aan het gebruiksrecht gekoppeld zijn worden per evenement bepaald door het bestuur van de Spreewalders (VLGH), de organisatie van het betreffende evenement en de wettelijke bepalingen en plaatselijke verordeningen.

Aspirant-leden mogen geen gebruik maken van de knalwapens. Het gebruik van deco wapens op evenementen  door aspirant-leden is wel toegestaan.

De handvuurwapens worden opgeslagen zoals wettelijk is voorgeschreven.

Transport van de wapens geschiedt volgens de wettelijke eisen, voorzien van de juiste documenten.

Spreewalders (VLGH) kent drie verlofhouders. Tijdens een evenement met wapens dienen er tenminste twee verlofhouders aanwezig te zijn op het evenement. Zij dienen  een kopie van de geldige ontheffing en verloven bij zich te dragen.

Op evenementen is ieder lid met een wapen verplicht de juiste documenten bij zich te dragen.

De wapens mogen niet aan niet-leden worden overhandigd.

Wapens die niet gebruikt worden dienen deugdelijk te worden opgeslagen, conform de eisen die door de overheid en de organisatie van het betreffende evenement zijn gesteld.

Statuten

Ieder aspirant lid krijgt een exemplaar van de verenigingsstatuten.

Hieronder staat een  korte samenvatting van de statuten:

Naam:

Vereniging Levende Geschiedenis Hoek van Holland (Opgericht 23 dec. 2008)

Doelstelling:

1. Het organiseren en deelnemen aan re-enactment evenementen en andere activiteiten, waarbij bepaalde facetten van de militaire geschiedenis in beeld worden gebracht.

2. Het verkrijgen, restaureren en onderhouden van oud militair materiaal zoals voertuigen en uniformen teneinde deze voor het nageslacht te bewaren.

3. Het verkrijgen van kennis en vaardigheden om historisch verantwoord deel te kunnen nemen aan re-enactment evenementen, alsmede het uitoefenen van of deelnemen aan overige activiteiten, welke binnen het kader van de doelstelling van de vereniging vallen.

Kamer van Koophandel:

De VLGH staat onder nummer 24449334 ingeschreven in  het handelsregister van de kamer van koophandel Rotterdam.

Artikelen:

De statuten bevatten voorts de gangbare artikelen welke voor verenigingen als de onze gebruikelijk zijn.